Thank you for your patience while we retrieve your images.

Collectif Liberté
Université de Pusan -- Corée du Sud

Freedom dance group
Pusan University -- South Korea

Chorégraphe/Choreographer : EunHwa PARK

Danseurs/Dancers : Jin-Gwan KIM, Jin-yeong AN, Sim-Hye BIN, Hee-joo AN, Soo-bin CHOI, Yu-jeong CHOI, So-young HONG, So-hee HEO, Ji-hyun HWANG, Jin-min EOM.